АМЬТАН СУДЛАЛ, УРГАМАЛ СУДЛАЛ, БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, ЕРӨНХИЙ БИОЛОГИ

Хичээлүүдийн лекц, семинар, хөтөлбөр, стандарт, календарчилсан төлөвлөгөө

Стандарт

Стандарт

Амьтан судлал

2012-05-18 18:52:55

 “ÝÊÎ-ÀÇÈ“ Áàéãàëü îð÷èí, ìåíåæìåíòèéí äýýä ñóðãóóëèéí

ÁОХҮ, ЭБХ, ГЗБ-ыí1-ð êóðñò çààõ “Амьтан судлал”

 õè÷ýýëèéí ñòàíäàðò

 

Õè÷ýýëèéí êîä:                             АС 116

Äîëîî õîíîãò õè÷ýýëëýõ öàã:  32 öàã /ëåêö, 16 öàã/ñåì    2 êðåäèò

ªìíºõ õîëáîî:                              Амьтан судлал

Õè÷ýýë çààõ áàãø:                        ìàãèñòр. Э.Доржпагма

 • ªðºº                                      Cóðãóóëèàñ ãàðãàñàí àíãè òàíõèìä
 • Óòàñ                                        96004747
 • E_mail                                    dorjpagmae@yahoo.com

 

Õè÷ýýëèéí çîðèëãî:        Амьтан судлалын шинжлэх ухааны онол, амьтны бүлгүүд, ангилал зүйн талаар анхны суурь ойлголтуудыг олж авах болно.

Нийтэлсэн : Dochka | Уншсан (1788) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Ургамал судлал

2012-05-18 18:51:38

“ЭКО-АЗИ“ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн

БОХҮ, БХЭ-ийн3-р курст заах “Ургамал судлал”

 хичээлийн стандарт

 

Хичээлийн код:                             УЗ 227

Долоо хоногт хичээллэх цаг:  32 цаг /лекц, 32цаг/сем    3 кредит

Өмнөх холбоо:                              геоботаник, ой судлал

Хичээл заах багш:                        доктор (Ph.D)Д.Энэбиш

 • Өрөө                                      Cургуулиас гаргасан анги танхимд
 • Утас                                        99742613
 • E_mail                                    d_eneed@yahoo.com

 

Хичээлийн зорилго:        Ургамал судлалын тухай системтэй мэдлэгийг олгоно.

 

Оюутанд олгох мэдлэг:            Монгол орны ургамлын аймаг, ургамалжилт, гарал үүсэл, бүтэц, тархалт, ангилал зүй, нэршилийн талаар онолын мэдлэг эзэмшин түүнийгээ байгалийн ухааны бусад салбаруудтай уялдуулан ажиллах арга барилыг эзэмшүүлнэ.

Нийтэлсэн : Dochka | Уншсан (1615) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй

Биологийн төрөл зүйл

2012-05-18 18:50:17

 “ЭКО-АЗИ“ Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн

БОХҮ, БХЭ-ийн 3-р дамжаанд заах

“Биологийн төрөл зүйл” хичээлийн стандарт

 

Хичээлийн код:                             Б3312

Долоо хоногт хичээллэх цаг:  32 цаг /лекц, 16цаг/сем    2кредит

Өмнөх холбоо:                              Ерөнхий биологи

Хичээл заах багш:                        докторант. Э.Доржпагма

 • Өрөө                                      Cургуулиас гаргасан анги танхимд
 • Утас                                        96004747
 • E_mail                                    dorjpagmae@yahoo.com

 

Хичээлийн зорилго:        Манай гариг дээрх биологийн төрөл зүйлүүдийн тоо толгойн олон янз байдал түүний хэлбэлзэл, тархалтад нөлөөлөх биотик ба абиотик нөлөөнүүдийн хам шинж чанар, тэдний химийн ерөнхий найрлага, янз бүрийн нөхцөлд дасан зохицих чадвар, тэдний явуулж байгаа бодисын солилцоо, энергийн хувирал, үржил, удамшлын зүй тогтлууд, бүлгэмдлийн динамик шинж чанар, тэнцвэртэй байдалд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдыг тусгаж өгсөн.

Нийтэлсэн : Dochka | Уншсан (1221) | Сэтгэгдэл ( 0 ) | Дэлгэрэнгүй

Ерөнхий биологи

2012-05-18 18:48:09

“ЭКО-АЗИ“ Байгаль орчин менежментийн дээд сургуулийн

БОХҮ, БХЭ-ийн 2-р курст заах

“Ерөнхий биологи”хичээлийн стандарт

 

Хичээлийн код:                             БИ 217

Долоо хоногт хичээллэх цаг:  32 цаг /лекц, 32цаг/сем    3 кредит

Өмнөх холбоо:                              Ерөнхий биологи

Хичээл заах багш:                        докторант. Э.Доржпагма

 • Өрөө                                      Cургуулиас гаргасан анги танхимд
 • Утас                                        96004747
 • E_mail                                    dorjpagmae@yahoo.com

 

Хичээлийн зорилго:        Манай гариг дээрх биологийн төрөл зүйлүүдийн тоо толгойн олон янз байдал түүний хэлбэлзэл, тархалтад нөлөөлөх биотик ба абиотик нөлөөнүүдийн хам шинж чанар, тэдний химийн ерөнхий найрлага, янз бүрийн нөхцөлд дасан зохицих чадвар, тэдний явуулж байгаа бодисын солилцоо, энергийн хувирал, үржил, удамшлын зүй тогтлууд, бүлгэмдлийн динамик шинж чанар, тэнцвэртэй байдалд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдыг тусгаж өгсөн.

Нийтэлсэн : Dochka | Уншсан (923) | Сэтгэгдэл ( 1 ) | Дэлгэрэнгүй