АМЬТАН СУДЛАЛ, УРГАМАЛ СУДЛАЛ, БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, ЕРӨНХИЙ БИОЛОГИ

Хичээлүүдийн лекц, семинар, хөтөлбөр, стандарт, календарчилсан төлөвлөгөө

Амьтан судлал

2012-05-18 18:45

"Эко-Ази" Байгаль орчин, менежментийн дээд сургуулийн

БОХҮ, ЭБХ, ГЗБ-ын 1-р курстзаахАмьтан судлал

 хичээлийн хөтөлбөр

 

Íýã. Èíäåêñ:АС 116

Õî¸ð. Íýð: Амьтан судлал

Ãóðàâ. Êðåäèò öàã: 3.0

ĺðºâ. Çàëãàìæ õîëáîî: Б3312

Òàâ. Õºòºëáºðèéí ¿íäýñëýë:

Хөтөлбөр нь энэхүү хичээлийн хүрээнд амьтан судлалыг системтэй боловсрол олох байгаль дахь биологийн төрөл зүйлүүдийн тархалт, нягтшил, тэдгээрт нөлөөлөх нөхцөл, бүлгэмдлийн шинж чанар, нөөц тэдгээрийн цогцолборын талаар мэдлэг олж авах, ажиглалт хийх зэрэг сургалтын агуулгыг тодорхойлно.

Çóðãàà. Çîðèëãî

Амьтан судлалын шинжлэх ухааны онол, амьтны бүлгүүд, ангилал зүйн талаар анхны суурь ойлголтуудыг олж авах болно.

Äîëîî. Çîðèëò

Энэ хичээлээр экологийн шинжлэх ухааны судлах зүйл, амьд биесийн орчинтойгоо хэрхэн дасан зохицож амьдардаг, орон зай цаг хугацаанд яаж тархсан байдаг, ховор юмуу элбэг байхад нь нөлөөлдөг гол хүчин зүйлүүд, зүйлийн доторх өрсөлдөөн болон зүйл хоорондын хам харьцаануудын гол хэлбэрүүдийг таньж ойлгох, бүлгэмдлийн шинж чанар, динамик, тэнцвэрт байдлын талаар оюутнуудад үндсэн ойлголт өгөх зорилготой.

Íàéì. Ñóðãàëòûí àðãà ç¿é:

Лекц - "Эко-Ази" БОМДС – ийнБОХҮ, ЭБХ, ГЗБ-ын  I курсын оюутнуудад уншина.

Дадлага, семинарын хичээл – Холбогдох эх зохиолуудыг нэр заан өгч уншуулах, илтгүүлж бэлтгүүлж яриулах зэргээр дадал чадвар эзэмшүүлнэ.

Бие даалт  -  Хичээлийн  бус цагаар тодорхой  сэдвүүдийг оюутнуудаар бие даалган судлуулах, бие даалтын сэдвээр реферат, тайлан бичих, эдгээр асуудлаар оюутнуудад заавар зөвлөгөө өгөх зэргээр ажиллана.

Ëåêöýíä îðîëöîõäîî àíõààðàõ ç¿éë:

  • Ëåêöèéí ãîë ñàíàà, ä¿ãíýëòèéã òîâ÷ îéëãîìæòîé òýìäýãëýæ àâàõ
  • Õè÷ýýëèéí òåõíîëîãèéí ñàõèëãûã ñàéí áàðèìòëàõ

 

 

Ñåìèíàðûí õè÷ýýëä îðîëöîõäîî àíõààðàõ ç¿éë:

Ñåìèíàðûí õè÷ýýë íü îþóòíóóäààñ áèå äààí àæèëëàõ ÷àäâàðûã èõýýõýí øààðäàõ òóë áàãøèéí ÷èãë¿¿ëýõ ¿¿ðýã ºíäºð áàéõ ¸ñòîé.

Ñåìèíàðûí õè÷ýýë íü îþóòíóóäàä ëåêöýýð ñóäàëñàí ç¿éëèéã ã¿íçãèéð¿¿ëæ íàðèéâ÷ëàí ýçýìøèõýä òóñëàõ áºãººä òýäíèé íîì á¿òýýë ýõ ñóðâàëæòàé áèå äààí àæèëëàõ ÷àäâàðûã õºãæ¿¿ëæ, ñóäàëãààíû àæëûí àðãà ýçýìøèõ, øèíæëýõ óõààí÷ ñýòãýëãýýã õºãæ¿¿ëýõýä òóñàëíà.

Ñåìèíàðûí õè÷ýýëä îðîëöîõäîî äîîðõè ç¿éëñèéã àíõààðíà óó!

  • Áóñàä îþóòíóóäûí õýëæ ÿðüæ áóé ç¿éëèéã àíõààðàëòàé ñîíñîí òýä íàðûí õýëñýí ç¿éëèéã ººðèéíõºº ñàíàà áîäîëòîé õàðüöóóëàõ
  • Õýëýëö¿¿ëýãò àëü áîëîõ èäýâõòýé îðîëöîõ õýðýãòýé.
  • ªºðèéí ñàíàë ¿íäýñëýëýý èòãýë ¿íýìøèëòýéãýýð èëýðõèéë
  • Ø¿¿ìæëýëýý ¿íäýñëýëòýé á¿òýýë÷ ñî¸ëòîéãîîð òàâèõ õýðýãòýé
  • Ñåìèíàðûí òºãñãºëä àâ÷ õýëýëöñýí àñóóäëóóäûí ýöñèéí çºâ õàðèóëòûã òîâ÷ òîìú¸îëæ áàéãààðàé.

Åñ. ͺºö õýðýãëýãäýõ¿¿í:

Îþóòíóóä áàãøèéí îëãîñîí ìýäýýëëèéã àøèãëàõààñ ãàäíà ìýäýýëýë õàðèëöààíû á¿õ ñóâãóóäûã àøèãëàí ìýäýý ìýäýýëýë öóãëóóëàõ, õºòºëáºðò çààñàí àãóóëãûã áàãøèéí òóñëàìæòàéãààð áèå äààæ íîì çîõèîëóóäààñ îëæ ýçýìøèíý.

Àðàâ. Îþóòíû ¿íýëãýý:

Îþóòíû ìýäëýã ÷àäâàðûã ¿íýëýí ä¿ãíýõäýý “Ýêî-Àçè” Áàéãàëü îð÷èí, ìåíåæìåíòèéí äýýä ñóðãóóëèéí îþóòíûã ¿íýëæ ä¿ãíýõ æóðìûã áàðèìòàëíà.

Õè÷ýýëèéí èðöèéã ëåêö ñåìèíàðûí õè÷ýýëä áèåýð ñóóñàí öàãààð òîîöíî.

Õè÷ýýëä îðîëöñîí áàéäàë, áèå äààñàí àæëààð ñåìèíàðò èëòãýë ìýäýýëýë õèéñýí, ÿðèëöëàãà ìàðãààíä îðîëöñîí, äààëãàâàð ã¿éöýòãýñýí, àæèãëàëò òóðøèëò, ñóäàëãàà ÿâóóëñàí, ò¿¿íäýý áîëîâñðóóëàëò õèéí òàéëàí áè÷ñýí, íîì õýâëýëèéí ìàòåðèàë óíøèæ ñóäàëñàí áàéäëûã òîîöîæ ¿íýëíý.

Óëèðëûí ÿâöàä àâàõ øàëãàëò, á¿ëãèéí áîëîí áèå äààñàí àæëûí òàéëàí çýðãèéã õàðãàëçàæ ä¿ãíýíý.

¯íýëãýýíä íýýëòòýé áîäèòîé áàéõ çàð÷ìûã áàðèìòàëíà.

 

 

 

 

Õè÷ýýëèéí ÿâöûí øàëãàëò áîëîí áèå äààëòûí àæëûí ¿íýëãýýã öàã òóõàéä íü ºãíº. Óëèðëûí øàëãàëòûã òóõàéí õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ýçýìøâýë çîõèõ ìýäëýã ÷àäâàðûí òºâøèí㺺ð ¿íýëæ ä¿ãíýíý.

 

¯íýëãýý íèéò 100 îíîî áàéíà.

Õè÷ýýëèéí èðö: 20 îíîî

Õè÷ýýëèéí ÿâö: 30 îíîî

Áèå äààëòûí àæèë: 20 îíîî

Óëèðëûí øàëãàëò: 30 îíîî

Àðâàí íýã. Ñýäýâ÷èëñýí òºëºâëºãºº

¹

Сэдэв

Цаг

32/16

1.

Лекц1: Оршил, Амьд биеийн үндсэн шинж

Лекц2: Амьтныг ангилах асуудал

2

2

2.

Сем1: Амьтны эсийн бүтэц

2

3.

Лекц3: Нэг эст амьтад

Лекц4: Олон эст амьтад, сээр нуруугүйтэн ба сээр нуруутны ерөнхий шинж

2

2

4.

Сем2: Амьд биеийн ангилал, бүтцийн түвшин

2

5.

Лекц5: Зөөлөн биетэн

Лекц6: Хөндий биетэн

2

2

6.

Сем3: Нэг ба олон эст амьтдын онцлог ялгаа

2

7.

Лекц7: Дугариг хорхойн хүрээ

Лекц8: Хавтгай хорхойн хүрээ

2

2

8.

Сем 4: Зөөлөн болон хөндий биетний нийтлэг шинж, ач холбогдол

2

9.

Лекц9: Цагираг хорхойн хүрээ

Лекц10: Үет хөлтний хүрээ

2

2

10.

Сем5: Дугариг ба хавтгай хорхойн хүрээний нийтлэг шинж, ач холбогдол, биеийн бүтэц

2

11.

Лекц11: Шавжийн анги

Лекц12: Хөвчтөн амьтад, Загас

2

12.

Сем 6: Чийгийн улаан хорхойн ач холбогдол, биеийн бүтэц

2

13.

Лекц13: Хоёр нутагтаны анги

Лекц14: Мөлхөгчдийн анги

2

2

14.

Сем7: Шавжийн багууд, сөрөг нөлөө, загасны аж ахуй

2

15.

Лекц15: Шувууны анги

Лекц16: Сүүгээр бойжигчдын анги

2

2

16.

Сем8:Монгол орны 2 нутагтан болон мөлхөгчид, ач холбогдол

2

 

 

 

 

 

 

 

Àðâàí õî¸ð. Õè÷ýýëèéí àãóóëãà:

Ëåêöèéí õè÷ýýë

Ñýäýâ 1. Оршил, Амьд биеийн үндсэн шинж

Биологийн төрөл зүйл буюу амьд биеийн тухай ерөнхий ойлголт, амьд биеийн амьгүйгээс ялгарах шинжүүд

Ñýäýâ 2. Амьтныг ангилах асуудал

Амьд биеийг ангилах талаар ямар ямар оролдлогууд хийж байсан болон одоо ямар ангилалуудыг баримталж байгаа мөн түүнчлэн амьд биеийн бүтцийн үндсэн түвшинг яаж хуваадаг тухай үзнэ.

Ñýäýâ 3. Нэг эст амьтад

Íýã ýñò àìüòàä áîëîõ àì¸á, èíôóçîð, øààõàé çýðãèéí  àìüäðàëûí îíöëîã øèíæ, ¿ðæèë, õºãæèë, õîîëëîëò, õºäºë㺺í

Ñýäýâ 4. Олон эст амьтад, сээр нуруугүйтэн ба сээр нуруутны ерөнхий шинж

Îëîí ýñò àìüòäûí àíãèëàë ç¿é, ñýýð íóðóóòàí áà ñýýð íóðóóã¿éòýí àìüòäûí îíöëîã øèíæ, ¿ðæèë, õºãæèë, õîîëëîëò, õºäºë㺺í

Ñýäýâ 5. Ǻºëºí áèåòýí

Õÿñàà áîëîí ýìãýí õóìñíû àìüäðàëûí îíöëîã øèíæ, ãàäààä áà äîòîîä á¿òýö, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë, õîð õºíººë, 纺ëºí áèåòíèé íèéòëýã øèíæ

Ñýäýâ 6. Хөндий биетэн

Гидра, шүр, медуз зэрэг хөндий биетний амьдралын онцлог шинж, гадаад дотоод бүтэц, үржил хөгжил, ач холбогдол, нийтлэг шинж

Ñýäýâ 7. Äóãàðèã õîðõîéí õ¿ðýý.

 Àäóóíû õ¿æ õîðõîéí àìüäðàëûí îíöëîã øèíæ, õ¿¿õäèéí õÿëãàñàí õîðõîé, äóãàðèã õîðõîéí õ¿ðýýíèé íèéòëýã øèíæ

Ñýäýâ 8. Хавтгайн хорхойн хүрээ.

Ýíý õ¿ðýýíèé àìüòäûí íèéòëýã øèíæ, ñîðìóóñò õîðõîéí àíãèéí ñ¿¿í õîðõîé, øèìýã÷ õîðõîéí àíãèéí ýëýã øèìýã÷ õîðõîé, òóóçàí õîðõîéí àíãèéí ¿õðèéí òóóçàí õîðõîé

Ñýäýâ 9. Öàãèðàã õîðõîéí õ¿ðýý.

×èéãèéí óëààí õîðõîéí àìüäðàëûí îíöëîã øèíæ, ãàäààä áà äîòîîä á¿òýö, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë

Ñýäýâ 10. ¯å õºëòíèé õ¿ðýý.

 ¯å õºëòíèé õ¿ðýýíèé íèéòëýã øèíæ, ангилал, ач холбогдол, хор уршиг

Ñýäýâ 11. Шàâæèéí àíãè.

 ¯å õºëòíèé õ¿ðýýíèé øàâæ, ààëç, õàâ÷ õýëáýðòýíèé ãàäààä áà äîòîîä á¿òýö, ¿ðæèë õºãæèë, õîîëëîëò, õàâ÷, ààëç, øàâæ õýëáýðòíèé íèéòëýã øèíæ

Ñýäýâ 12. Õºâ÷òºí àìüòàä, Загас

Õºâ÷òºí àìüòäûí íèéòëýã øèíæ, àíãèëàë, Çàãàñíû àíãèëàë ç¿é, ¿ðæèë õºãæèë, áèåèéí ãàäààä áà äîòîîä á¿òýö, àðüñàí á¿ðõ¿¿ë, áóë÷èí, òýæýýë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí, õýëõýý ÿñ, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë

Ñýäýâ 13. 2 нутагтаны анги.

Õî¸ð íóòàãòíû àíãèéí àíãèëàë ç¿é, ìîíãîë îðíû õî¸ð íóòàãòàí, àðüñàí á¿ðõ¿¿ë, áóë÷èí, õýëõýý ÿñ, òýæýýë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë

Ñýäýâ 14.Мөлхөгчидийн анги.

̺ëõºã÷äèéí àíãèéí àíãèëàë ç¿é, àðüñàí á¿ðõ¿¿ë, áóë÷èí, õýëõýý ÿñ, òýæýýë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë, ìîíãîë îðíû ìºëõºã÷èä

Ñýäýâ 15. Øóâóóíû àíãè.

Øóâóóíû àíãèéí àíãèëàë ç¿é, ìîíãîë îðíû øóâóóä, óñíû øóâóó, îéí øóâóó, ìàõàí èäýøò øóâóó, öýöýðëýã òàë õýýðèéí øóâóó, ãîâü öºëèéí øóâóó, àãíóóðûí øóâóó, øóâóóíû àðüñàí á¿ðõ¿¿ë, áóë÷èí, õýëõýý ÿñ, òýæýýë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë

Ñýäýâ 16. Ñ¿¿ãýýð áîéæèã÷äûí àíãè.

Ñ¿¿ãýýð áîéæèã÷äûí àíãèëàë ç¿é, ìîíãîë îðíû õºõòºí àìüòàä, , àðüñàí á¿ðõ¿¿ë, áóë÷èí, õýëõýý ÿñ, òýæýýë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí, ¿ðæèë õºãæèë, à÷ õîëáîãäîë

 

Ñåìèíàðûí õè÷ýýë:

Ñýäýâ 1. Амьтны эсийн бүтэц

Амьтны эсийн ямар эрхтэнцэрүүдээс тогтдог, ямар хэлбэр дүрстэй болох ургамлын эсээс юугаараа ялгаатай эсэхийг судалж амьтан ба ургамлын эсийн бүтцийн ялгаатай байдлыг зурж, эрхтэнцэрүүдийг нэрлэж сурна.

Ñýäýâ 2. Амьд биеийн ангилал, бүтцийн түвшин

Амьд биеийг ангилах талаар ямар ямар оролдлогууд хийж байсан болон одоо ямар ангилалуудыг баримталж байгаа мөн түүнчлэн амьд биеийн бүтцийн үндсэн түвшинг яаж хуваадаг тухай үзнэ.

 

Ñýäýâ 3. Нэг ба олон эст амьтдын онцлог, ялгаа

Нэг эст амьтад болох шилбүүртэн, сормуустан, хуурамч хөлтөн, олон эстэй амьтад болох сээр нуруутан ба нуруугүйтэн амьтдын онцлог, ялгааг судална

Ñýäýâ 4. Зөөлөн болон хөндий биетний нийтлэг шинж, ач холбогдол

Зөөлөн болон хөндийн биетний нийтлэг шинж, ач холбогдлыг судлан тэдгээрийн биеийн бүтэцтэй танилцана.

Ñýäýâ 5. Дугариг ба хавтгай хорхойн хүрээний нийтлэг шинж, ач холбогдол

Дугариг ба хавтгай хорхойн хүрээний нийтлэг шинж, тэдгээрийн төлөөлөгчдийг судлан хор холбогдлыг таниж биеийн бүтэцтэй танилцана.

Ñýäýâ 6. Чийгийн улаан хорхойн ач холбогдол

Чийгийн улаан хорхойн хөрсөнд үзүүлэх нөлөө. Яагаад “амьд анжис” гэдэг нэртэй болсон. Хэрхэн яаж хөрсийг боловсруулдаг тухай

Ñýäýâ 7. Шавжийн багууд, сөрөг нөлөө, загасны аж ахуй

Шавжийн багууд болох сонотын баг, шулуун далавчтан, хатуу далавчтан, хайрсан далавчтан, хос далавчтан, хальсан далавчтаны багуудын төлөөлөгчидтэй танилцана. Монгол орны загасны тархац байршил, загасны аж ахуй, түүний ангилал, ач холбогдол

Ñýäýâ 8. Монгол орны хоёр нутагтан болон мөлхөгчид, ач холбогдол

Монгол орны хоёр нутагтан болон мөлхөгчдийн  тархац, байршил, ач холбогдол зэргийг судлан тэдгээрийн төлөөлөгчидтэй танилцана.

 

Àðâàí ãóðàâ. Àøèãëàõ ìàòåðèàë

1.     Г. Данзан "Амьтан судлал" УБ

2.       "Монгол улсын улаан ном" 1997

3.    Г. Эрдэнэжав "Экологийн дадлага" УБ 2002

4.    Байгаль орчны яам, Байгаль орчны үйл ажиллагааны үндэсний хөтөлбөр, УБ, 1998

Ангилал : Хөтөлбөр | Нийтэлсэн : Dochka | Уншсан (3574) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичи